Steun ons

Ondersteuning in ruime zin voor een grote groep kinderen van 0-18 jaar vraagt ook om ruime middelen. Er is een terugkerende vraag naar speelgoed en andere materialen. Onderzoeksvragen doen echter een veel groter beroep op de financiële middelen van de Vrienden KOC Nijmegen.

De Stichting is volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. Elke gift, groot of klein, is dus van harte welkom! Voor alle duidelijkheid: het geld wordt uitsluitend gebruikt voor de projecten: de Stichting zelf werkt kosteloos. Wilt u eenmalig iets overmaken, dan kan dat op bankrekeningnummer:

S.N.S. Bank NL98 SNSB 0963510355

Postbank NL51 INGB 0002880002

ten name van de ‘Stichting Vrienden KOC' te Nijmegen. Of gebruik de donatiemodule op deze site!

Notaris en fiscus

Voor vragen over schenkingen en nalatenschappen kunt u terecht bij www.notaris.nl of bij de Notaristelefoon: 0900 3469393 (€ 0,25 pm).Wilt u meer lezen over fiscale voordelen van schenkingen, kijk dan op www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

Fiscaal aantrekkelijk

Uw gift is volledig aftrekbaar. Wilt u een periodieke gift doen aan de stichting? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in "uw aangifte inkomstenbelasting”. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en onze stichting. U kunt daarvoor de formulieren gebruiken die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. U dient beide formulieren ondertekend aan ons toe te sturen. Na ondertekening door ons ontvangt u uw exemplaar retour voor uw administratie. De fiscus kan bij het beoordelen van uw aangifte om deze overeenkomst vragen. Het is derhalve van belang het stuk goed te bewaren.

Periodieke gift in natura

Het is ook mogelijk een periodieke gift in natura te doen. Neem met ons contact hierover op welke projecten hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

RSIN invullen

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).

Het RSIN / Fiscaal nummer van de stichting is 805096735 Uw financiele steun hebben wij hard nodig. Vaste donateurs krijgen van ons Doris de beer, bekend van ons logo, als blijk van waardering toegestuurd.

(PDF) overeenkomst periodiek gift ingeld_ib 0802z1fol

Deel deze pagina: